The Mo:Mo Federalism Model – How about these Mo:Mo Pradesh in #Nepal #Constitution

How about these Mo:Mo Pradesh in #Nepal #Constitution
सबै नेपालीको प्यारो मो:मो। तर अछेल बफ् मो:मोको बिग्बिगिले गर्दा सर्बहरा भेज् र चिकेन मो:मो बर्ग पीडित छन्। त्यसैले नेपालमा सङ्हियेत मो:मो राज्यको आधारमा हुनुपर्छ। कोहि पनि नछुतुन भनेर सबैलाई समेत्दै पोर्क मो:मो राज्य पनि समवेश गरेको छू। by Bibek Joshi in Facebook
How about these Mo:Mo Pradesh in #Nepal #Constitution – one of the best federalism model suited for Nepal “The Mo:Mo Federalism Model

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top